Skapa och led högpresterande team + IPU Profilanalys®

Är det dags att ta steget till att verkligen bli ett högpresterande team? 

Forskningen är samstämmig på ett flertal punkter gällande vad som behövs för att ska högpresterande team. Delar som tillit, gemensam riktning för teamet, öppen och ärlig kommunikation och ett ömsesidigt beroende av och mellan alla medlemmar är viktiga hörnstenar. Den stora frågan är hur man får till allt detta?

Utbildningen tar sitt avstamp i Susann Wheelans forskning gällande ett teams ”livscykel” kallad IMGD (Integrated Model of Group Development) som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur ett team formas och vad som behövs för att skapa ett högpresterande team. I utbildningen tittar vi på det hela från två olika perspektiv, gruppmedlemmarnas samt vilket ledarskap som krävs i de olika faserna av livscykeln.

Dessutom går vi under en halvdag på djupet med hur olika personers beteendestilar skiljer sig åt gällande exempelvis: kommunikation, riskhantering och beslutsfattande. Allt för att skapa en förståelse för att olikheter verkligen är en styrka!

Vad kan du förvänta dig som deltagare i utbildningen?

Det övergripande målet med ledarskapsprogrammet är att hjälpa och utmana alla deltagare till att ta nästa steg i sitt personliga ledarskap. Allt för att bli trygga, modiga och framgångsrika i sin roll och på så sätt bli den person och ledare de vill vara. Utveckling helt enkelt!

Så här går det till

Utbildningen genomförs på den tid och plats (fysiskt eller digitalt) som ni önskar. Innehåll, inriktning och mål med dagen stäms av med beställaren i ett möte innan utbildningen. Allt för att verkligen säkerställa att fokus kommer vara på delar och metoder som ni har användning av i er väg till att skapa högpresterande team.

De olika delar som kommer att genomföras är:

Innan utbildningen: Målet med att genomföra utbildningen bestäms gemensamt.

Del 1: alla deltagarna genomför en IPU Profilanalys® på webben.

Del 2: alla deltagare får 60 min individuell återkoppling av sin egen IPU Profilanalys®.

Del 3: utbildningstillfälle 1 (heldag): Under denna utbildningsdag fokuserar vi på att gå igenom gruppens sammansättning baserat på de olika profiler som gruppen består av. Vi lär oss också mer om de olika profiler som finns. Hur fattar olika profiler beslut? Vad är viktigt i kommunikationen med olika profiler? Dessutom lägger vi grunden till att skapa ett högpresterande team genom att gå igenom Susann Wheelans modell för grupputveckling tillsamman med med en genomgång av förändringskurvan skapad av Elisabeth Kübler-Ross. (Denna dag genomförs i nära anslutning till återkopplingen av IPU Profilanalys®)

Del 4: utbildningstillfälle 2 (halvdag): Denna dag fortsätter vi arbetet med att skapa ett högpresterande team och går igenom delar som effektiv kommunikation genom smart feedback, feddbacktrappan, Johari fönster, struktur vs. kultur samt konfliktstilar och tips konflikthantering.  (Denna dag genomförs cirka 3-4 veckor efter heldagsutbildningen)

Del 5: Ett uppföljningsmöte genomförs för att utvärdera att målet har nåtts

Under utbildningsdagarna kommer teori i grupp varvas med workshops.

Vad är IPU Profilanalys®?

IPU Profilanalys® är IPU Profilanalys hjälper oss att förstå våra egna och andras beteende. Det är nyckeln till bättre fungerade team, effektivare ledarskap och en ökan förståelse om personers behovs gällande kommunikation.

IPU Profilanalys är mycket enkel att använda. Analysformuläret tar bara tio-femton minuter att fylla i och resultatet presenteras i en 20-sidig rapport.

IPU Profilanalys bygger på William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet. Marstons modell brukar sammanfattas i bokstäverna DISC eller DISA på svenska. Vi använder oss även av psykologen Carl G Jungs typologier för att på ett överskådligt vis skapa förståelse för var vi befinner oss på den psykologiska kartan. I Sverige har IPU Profilanalys anpassats för svenska förhållanden av Institutet för Personlig Utveckling.

Källa: www.ipu1973.se

Fakta

60min individuell återkoppling av IPU Profilanalys® + 1 heldag + 1/2 dag

Enligt överenskommelse

Teori, workshops & individuell coaching

Ni bestämmer

56000 kr per grupp + 4250 per IPU Profilanalys ® exklusive moms. Eventuella rese-/boendekostnader för konsulten tillkommer.

Vad tycker deltagarna?

”Supply Chains ledningsgrupp har valt att jobba med Michael Alphov, dels för att utveckla effektiviteten inom vårt team, dels för att skapa ännu bättre förutsättningar för verksamheten. Vi valde Michael för att han har ett unikt sätt att anpassa upplägget till våra behov och en förmåga att leda arbetet till konkreta resultat.

Jag upplever att han har hjälp oss att bli ett effektivare team och att skapa samsyn på hur vi kan få en effektivare verksamhet. Plus att vi fått med oss ett antal smarta verktyg för att jobba vidare med både strukturella och kulturella frågor på ett effektivt och resultatinriktat sätt.”

Adam Hedström, Valmet AB

Som deltagare i utbildningen skapa och led högpresterande team kommer du att:

 • Få individuell återkoppling av din egen IPU Profilanalys®
 • Lära sig mer om sitt eget beteende och hur man påverkar andra och hur andra påverkar och uppfattar dig och ditt beteende
 • Få en genomgång av olika personlighetstyper, dess olika styrkor och skillnader
 • Lära dig skillnaden på att kommunicera med olika profiler för att få fram ditt budskap på bästa sätt
 • Få verktyg för en mer effektiv och framgångsrik kommunikation
 • Vad menas egentligen med ett högpresterande team?
 • Vilka olika delar måste finnas på plats för att en team ska bli högpresterande?
 • Vad är skillnaden på en grupp och ett team?
 • Genomgång av Susann Wheelans forskning om grupputveckling
 • Genomgång av feedbacktrappan och Johari fönster för en ökan transparens och kommunikation
 • Genomgång av förändringskurvan (Framtagen av Elisabeth Kübler-Ross)
 • Lära dig mer om vilka konfliktstilar som finns samt hur framgångsrik konflikthantering fungerar
 • Få bättre förståelse för skillnaden mellan kultur och struktur i en organisation och
 • Genomföra en workshop för att påbörja arbetet med att skapa en handlingsplan för nästa steg (Om tid och behovs finns)

Vem passar utbildningen för?

Utbildningens form passar alla grupper, oavsett befattning och kunderna, som redan idag genomför träningen , är en blandning av stora börsnoterade koncerner, privata bolag och offentliga/kommunala/statliga verksamheter. Givetvis kan träningen genomföras både på svenska och engelska.